Autism&Uni bada, projektuje, tworzy i ocenia narzędzia, które mogą pomóc osobom ze spektrum autyzmu w uzyskaniu dostępu do uczelni wyższych i odniesieniu sukcesu na studiach.

Wiele osób ze spektrum autyzmu jest w stanie odnieść sukces na uczelni wyższej. Mimo to, jest ich wciąż zbyt mało na uniwersytetach, chociaż spektrum autyzmu nie oznacza niższych zdolności intelektualnych. Przejście ze szkoły średniej do środowiska akademickiego może być bardzo trudnym krokiem dla kogoś ze spektrum autyzmu. Poza tym, dane statystyczne wskazują, że studenci autystyczni często rezygnują z nauki przez nieelastyczność i nieprzystosowanie uczelni wyższych do ich potrzeb.

Projekt Autism&Uni będzie dotyczył właśnie tych kwestii.

Zostało dowiedzione, że wykorzystywanie nowoczesnych technologii w metodologii nauczania usprawnia proces nauki i ułatwia adaptację do zmian u osób ze spektrum autyzmu. Mogą one również złagodzić odczucie przeciążenia społecznego i sensorycznego, które może się pojawić w sytuacji nauki bezpośredniej twarzą w twarz. Do tej pory nie stworzono takich narzędzi, które wspieracją proces nauki na uczelni wyższej. Projekt Autism&Uni ma na celu wypełnienie tej luki. Aplikacja, która zostanie stworzona w ramach projektu, będzie przeznaczona przede wszystkim dla wysoko funkcjonujących osób ze spketrum autyzmu, jednak może być przydatna dla wszystkich studentów.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości wśród młodych ludzi ze spektrum autyzmu na temat możliwości studiowania i wsparcia, które mogą otrzymać przy wkraczaniu na uczelnię wyższą. Główną grupą docelową są wysoko funkcjonujący autyści i osoby z Syndromem Aspergera w wieku 16-25 lat, ale wsparcie i porady będą przeznaczone również dla pozostałych grup studentów. Od samego początku projektu angażujemy osoby ze spektrum autyzmu, aby mieć pewność, że tworzone rozwiązania będą w pełni odpowiadać ich potrzebom. Poza tym, nasz projekt pomoże uczelniom wyższym wypełnić swoje prawne i moralne zobowiązania dotyczące umożliwienia podjęcia nauki przez osoby z odpowiednim potenacjałem.

Oczekiwane rezultaty

Głównym produktem projektu Autism&Uni będzie interaktywna aplikacja, która umożliwi studentom zdobycie informacji o wyzwaniach zazwyczaj napotykanych przez osoby ze spektrum autyzmu na uczelni wyższej. Użytkownicy tej aplikacji dowiedzą się o wyzwaniach oraz poznają sposoby radzenia sobie z nimi dzięki zapoznaniu się z przykładowymi scenariuszami zaprojektowanymi na podstawie rzeczywistych doświadczeń.

Ponadto, zostaną przygotowane publikacja z przykładami najlepszych praktyk oraz raporty ewaluacyjne, które będą dostępne online. Zarówno aplikacja, jak i publikacja będą dostępne w językach wszystkich krajów partnerskich, co przyczyni się do przeniesienia podjętego tematu na szczebel ogólnoeuropejski.

Uczelnie i studenci będą mieli swobodny dostęp do tych materiałów. Interaktywna aplikacja zostanie zbudowana przy użyciu narzędzi open source, dzięki czemu w razie potrzeby będzie mogła być dostosowywana i rozszerzana. Aplikacja będzie skierowana przede wszystkim do uczniów z największym potencjałem do osiągnięcia sukcesu na uczelni, ale produkt będzie również przydatny dla studentów o szerokim przekroju ambicji i zdolności intelektualnych.