Autism&Uni tutkii, suunnittelee, kehittää ja arvioi välineitä, jotka auttavat autismin kirjoon kuuluvia henkilöitä aloittamaan korkeakouluopintoja ja onnistumaan opinnoissaan.

Monet autismin kirjoon kuuluvat henkilöt kykenevät suoriutumaan korkeakoulutason opinnoista. He ovat kuitenkin todennäköisesti aliedustettuina korkeakouluissa, vaikka autistiset piirteet eivät ole merkki heikoista älyllisistä kyvyistä. Siirtymävaihe alemman asteen koulusta korkeakouluun voi olla hyvin vaikea askel autismin kirjon henkilölle. Lisäksi on olemassa näyttöä siitä, että tällaisilla opiskelijoilla on taipumusta keskeyttää opintonsa, koska tarjolla olevat oppimisympäristöt ovat joustamattomia. Näihin ongelmiin projekti hakee ratkaisuja.

Tutkimustieto viittaa siihen, että teknologiaa hyödyntävät pedagogiset lähestymistavat voivat olla hyödyksi autismin kirjon henkilöiden oppimisen ja siirtymävaiheiden hallinnan tukemisessa. Ne voivat vähentää sosiaalisen ja sensorisen ylikuormittumisen tunnetta, joka haittaa oppimista kasvokkain tapahtuvissa opetustilanteissa. Tällaisia lähestymistapoja tukevia välineitä ei ole toistaiseksi kehitetty korkeakouluympäristöihin. Autism&Uni pyrkii korjaamaan tätä puutetta.

Projektin tavoitteet

Yksi projektin keskeisistä tavoitteista on edistää tietoisuutta korkeakoulujen tarjoamista mahdollisuuksista autismin kirjon nuorten keskuudessa, ja tarjota heille tukea kun he hakevat opiskelupaikkaa ja aloittavat opintojaan.  Haluamme kohdistaa tuen etenkin 16-25 -vuotiaisiin nuoriin, joilla on Aspergerin oireyhtymä tai hyvätasoinen autismi, joskin tukea ja neuvoja tulee olemaan tarjolla myös muille ryhmille.  Autismin kirjon henkilöt ovat osallisina projektissa alusta lähtien, sillä haluamme varmistaa, että he ovat aidosti mukana toimijoina kehitettäessä ratkaisuja, jotka auttavat heitä. Lisäksi Autism&Uni tulee auttamaan korkeakouluja täyttämään näiden lain ja eettisten periaatteiden mukaisen velvoitteen tukea  kaikkia opiskelijoita, joilla on potentiaalia onnistua korkeakouluopinnoissa.

Odotetut lopputuotteet

Autism&Uni -projektin tärkein lopputuote tulee olemaan vuorovaikutteinen sovellus, jonka avulla opiskelija voi tutustua autismin kirjoon kuuluvien korkeakouluopiskelijoiden tyypillisesti kohtaamiin haasteisiin. Sovelluksen käyttäjät oppivat näistä haasteista ja niihin liittyvistä positiivisista ratkaisukeinoista eläytymällä skenaarioihin, jotka perustuvat tosielämän kokemuksiin.

Lisäksi tulemme julkaisemaan oppaan hyvistä käytännöistä ja arviointiraportteja, jotka tulevat olemaan vapaasti luettavissa Internetissä. Sekä sovellus että opas tulevat olemaan käytettävissä kaikkien projektikumppaneiden kielillä, mikä edistää ongelmien käsittelemistä koko euroopan laajuisesti.

Nämä materiaalit tulevat olemaan korkeakoulujen ja opiskelijoiden vapaasti käytettävissä. Vuorovaikutteinen sovellus tullaan rakentamaan open source -pohjalta, joten sitä voidaan räätälöidä ja laajentaa tarpeen mukaan.  Sovellus tullaan ensisijaisesti suuntaamaan opiskelijoille, jotka pystyvät suoriutumaan korkeakouluopinnoista. Se tulee kuitenkin olemaan vapaasti käytettävissä, ja se voi olla hyödyksi laajemmalle joukolle opiskelijoita, joiden taitotasot ja tavoitteet ovat vaihtelevia.